Yayınlar [Publications]

Yayınlara ulaşmak için:
Cihad Şentürk on ResearchGate

Kitaplar (Ulusal)
Çevik, M., Şentürk, C. & Abdioğlu C. (2019). STEM’den STEM+’ya [Teori ve Uygulama]. Ankara: Eğiten Kitap.
Uluslararası Kitaplarda Yayınlanan Kitap Bölümü
Şentürk, C., & Baş, G. (2020). An overview of learning and teaching from the past to the present: New learning and teaching paradigms in the 21st century. In Ş. Orakcı (Ed.), Paradigm shifts in 21st century teaching and learning (pp. 1-18). Hershey, PA: IGI Global Publishing. Doi: 10.4018/978-1-7998-3146-4

Şentürk, C., & Zeybek, G. (2019). Overview of learning from past to present and self-directed learning. In F. G. Giuseffi (Ed.), Self-directed learning strategies in adult educational contexts (pp. 138-182). Hershey, PA: IGI Global Publishing. Doi: 10.4018/978-1-5225-8018-8.ch008

Şentürk, C., & Ata, R. (2019). Ramifications of e-learning within education. In L. Makewa, B. Ngussa, & J. Kuboja (Eds.), Technology-supported teaching and research methods for educators (pp. 228-246). Hershey, PA: IGI Global Publishing. Doi:10.4018/978-1-5225-5915-3.ch013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zeybek, G., & Şentürk, C. (2020). Analysis of preservice teachers’ learning styles according to Vermunt learning style model. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 7(2), 669-682.

Baş, G., & Şentürk, C. (2019). Teaching-learning conceptions and curriculum fidelity: A relational research. International Journal of Curriculum and Instruction 11(2), 163-180.

Baş, G., & Şentürk, C. (2019). Teachers’ educational beliefs and curriculum orientations: A relational research. Teachers and Curriculum, 19(1), 45-53. Doi: 10.15663/tandc.v19i1.336

Şentürk, C., & Zeybek, G. (2019). Teaching-learning conceptions and pedagogical competence perceptions of teachers: A correlational research. Research in Pedagogy, 9(1), 1-15. Doi: 10.17810/2015.92

Aydoğmuş, M., & Şentürk, C. (2019). The effects of learning stations technique on academic achievement: A meta-analytic study. Research in Pedagogy, 9(1), 1-15. Doi: 10.17810/2015.87

Baş, G., & Şentürk, C. (2019). Öğretmenlik uygulamalarının öğretmen adaylarının özyeterlik inancı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu üzerindeki etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(1), 01-32. Doi: 10.31704/ijocis.2019.001

Baş, G., & Şentürk, C. (2019). Teachers’ voice: Teacher participation in curriculum development process. i.e.: inquiry in education, 11(1), 1-31.

Çevik M., & Şentürk C. (2019). Multidimensional 21th century skills scale: Validity and reliability study. Cypriot Journal of Educational Sciences, 14(1), 11-28. Doi: 10.18844/cjes.v14i1.3506

Baş, G., & Şentürk, C. (2018). An evaluation of technological pedagogical content knowledge TPACK of in service teachers: A study in Turkish public schools. International Journal of Educational Technology, 5(2), 46-56.

Şentürk, C., & Sarı, H. (2018). Investigation of impacts of differentiated instruction applied in a primary school in attitudes of students towards the course. Cypriot Journal of Educational Sciences, 13(2), 487-505. Doi: 10.18844/cjes.v13i2.3359

Şentürk, C., & Sarı, H. (2018). Investigation of the contribution of differentiated instruction into science literacy. Qualitative Research in Education, 7(2), 197-237.

Şentürk, C. (2017). Science literacy in early childhood. Journal of Research & Method in Education, 7(1/III), 51-67.

Baş, G., Şentürk, C. & Ciğerci, F. M. (2017). Homework And Academic Achievement: A Meta-Analytic Review of Research. Issues in Educational Research, 27(1), 31-50.

Şentürk, C. (2016). Takvim Yaşı Olarak İlkokul Birinci Sınıf Eğitimine Erken Başlayan Çocuklarda Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri. Journal of European Education, 6(3), 9-30.

Şentürk, C. (2016). Öğretmenlerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43), 1501-1511.

Şentürk, C. (2015). Hayat bilgisi dersinde uygulanan dizgeli eğitim yönteminin etkililiğinin incelenmesi ve maliyetinin analizi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (4), 513-529.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şentürk, C. ve Ciğerci, F. M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin e-öğrenme stillerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 69-90.

Şentürk, C. (2015). Hayat bilgisi dersinde uygulanan dizgeli eğitimin/öğretimin etkililiğinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (4), 163-172.

Şentürk C. & Sağnak, M. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (1), 29-47.

Baş, G. & Şentürk, C. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17 (1), 29-62.

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Diğer Makaleler

Şentürk. C. (2011). Eğitimde başarıya giden yolda öğrenme stilleri faktörü. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı 164-165, 10-15.

Şentürk. C. (2011). Eğitim yönetiminde etik liderlik. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı 142, 30-34.

Şentürk. C. (2011). Toplam kalite yönetimi ışığında okullarda verimlilik kültürünün oluşturulması. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı 141, 22-29.

Şentürk. C. (2011). Eğitimde yeni bir paradigma: Evrensel okuryazarlık. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı 135, 10-14.

Şentürk. C. (2009). Eğitimde yeniden yapılanma ve yapılandırmacılık. Eğitişim Online Dergi Sayı 23.  

Şentürk. C. (2009). Öğretmenlik mesleğinde etik. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi Sayı 111, 25-29.

Şentürk. C. (2009). Ödevlerin Öğrencilerin Çok Yönlü Gelişimine Etkisi, İlköğretmen Dergisi Sayı 25.

Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri

Baş, G., & Şentürk, C. (2019). Öğretmenlerin öğretme yaklaşımları ve sınıf yönetimi algıları: İlişkisel bir araştırma. VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK), 9-12 Ekim 2019, Ankara.

Şentürk, C., & Baş, G. (2019). Classroom assessment beliefs of teachers: A scale validity and reliability study. 7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK), 9-12 October 2019, Ankara.

Baş, G., & Şentürk, C. (2019). Teachers’ perceptions about teaching approaches and classroom management: A relational research. 7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK), 9-12 October 2019, Ankara.

Şentürk, C. & Zeybek, G. (2018). Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve pedagojik yeterlik algıları: İlişkisel bir araştırma [Teachers’ teaching-learning conceptions and pedagogical competence perceptions: A relational research]. ERPA International Congresses on Education, 28 Haziran-1 Temmuz 2018, İstanbul.

Zeybek, G., & Şentürk, C. (2018). Vermunt öğrenme stili modeline göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Analysis of pre-service teachers’ learning styles in terms of various variables according to Vermunt learning style model]. ERPA International Congresses on Education, 28 Haziran-1 Temmuz 2018, İstanbul.

Baş, G., & Şentürk, C. (2018). Öğretmenlerin sesi: Program geliştirme sürecine öğretmen katılımı. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27-30 Nisan 2018, Nevşehir.

Baş, G., & Şentürk, C. (2018). Öğretmenlerin eğitim programı kavramına yönelik algıları: Bir metafor analizi çalışması. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27-30 Nisan 2018, Nevşehir.

Şentürk, C., & Baş, G. (2018). Öğretmenlerde öğretme-öğrenme anlayışları ve etkili yaşam boyu öğrenme: Değişim eğilimlerinin aracı rolü. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya.

Şentürk, C., & Baş, G. (2018). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilkokul matematik öğretim programına ilişkin görüşleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya.

Şentürk, C., & Baş, G. (2018). Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve güç paylaşımı düzeyleri: İlişkisel bir araştırma. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 23-25 Mart 2018, Afyonkarahisar.

Baş, G., & Şentürk, C. (2018). Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) algıları: Devlet okullarında bir tarama araştırması. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 23-25 Mart 2018, Afyonkarahisar.

Şentürk, C. ve Ciğerci, F. M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin e-öğrenme stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. II. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Şubat 2018, Şanlıurfa.

Ciğerci, F. M. ve Şentürk, C. (2018). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen Türkçe öğretim programına ilişkin görüşleri. II. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Şubat 2018, Şanlıurfa.

Baş, G. ve Şentürk, C. (2017). Öğretme-öğrenme anlayışları ve öğretim programına bağlılık: İlişkisel bir araştırma. I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu (ISCER), 3-5 Kasım 2017, Antalya.

Şentürk, C. ve Baş, G. (2017). Investigation of middle school students’ attitudes towards STEM. International Conference on Science and Education (IConSE), 26-29 October 2017, Antalya.

Şentürk, C., ve Ciğerci, F. M. (2017). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programlarına ilişkin görüşleri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017, Antalya.

Baş, G., ve Şentürk, C. (2017). Öğretme-öğrenme anlayışları ve özyeterlik: Öğretmen adayları üzerine bir araştırma. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017, Antalya.

Ciğerci, F. M., Şentürk, C., & Aydoğmuş, M. (2017). The opinions of teacher candidates about teacher candidate training process (Bilecik/Turkey). International Conference on Modern Education Studies, 25-27 January 2017, Jeddah, Saudi Arabia.

Baş, G., ve Şentürk, C. (2016). Eğitim felsefesi inançları ve eğitim programı tasarım yaklaşımları: İlişkisel bir araştırma. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim 2016, Antalya.

Ciğerci, F. M., ve Şentürk, C. (2016). Sınıf öğretmenlerinin çocuk sevme eğilimlerinin incelenmesi. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Bilecik.

Baş, G., Şentürk, C., ve Ciğerci, F. M. (2016). Fen bilgisi dersine yönelik tutum ile akademik başarı arasındaki ilişki. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Bilecik.

Baş, G., Ciğerci, F. M., ve Şentürk, C. (2016). Ev ödevinin akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması. VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 13-15 Ekim, Rize.

Sağnak, M., ve Şentürk, C. (2013). İşbirlikli liderlik ve yeniliği destekleyen iklim: öğretmenler arası işbirlikli ilişkinin aracılık etkisi. 8. Eğitim Yönetimi Kongresi, Marmara Üniversitesi 7-9 Kasım 2013 İstanbul.

Şentürk, C. (2015). Takvim yaşı olarak okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf eğitimine erken başlayan çocuklarda karşılaşılan güçlüklere ilişkin öğretmen görüşleri. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Niğde Üniversitesi, Niğde. 

Editörlük/Hakemlik Görevleri

Milli Eğitim Dergisi [Hakem]
Irish Educational Studies [Hakem]
Current Psychology [Hakem]
Turkish Studies [Hakem]
Journal of Education and Learning [Hakem]
Electronic Journal of Education Sciences [Hakem]
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hakem]
International Journal of Modern Education Studies [Hakem]
Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Öğrenme Teknolojileri Dergisi [Hakem]
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Hakem]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Hakem]
Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi [Editör Yardımcısı]

ATIFLAR
Google Akademik Atıf raporunu göre,

29/12/2019 tarihi itibarı ile;

Toplam atıf sayısı: 306
h- indeks: 7
i10 indeks: 7

Makalelere Atıflar
Şentürk, C. (2017). Science literacy in early childhood. Journal of Research & Method in Education, 7(1/III), 51-67.
Bu yayına yapılan atıflar:

2017 yılında yapılan atıflar;

[1] Tahan, Ö., & Uçar, Z. (2017). Okul öncesi eğitim kurumlarında fen okuryazarlığına ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 558-567.

Baş, G., Şentürk, C. & Ciğerci, F. M. (2017). Homework And Academic Achievement: A Meta-Analytic Review of Research. Issues in Educational Research, 27(1), 31-50.
Bu yayına yapılan atıflar:

2018 yılında yapılan atıflar;

[1] Rosárioa, P., Núñezb, J. C., Vallejob, G., Nunesa, T., Cunhac, J., Fuentesd, S., & Vallee, A. (2018). Homework purposes, homework behaviors, and academic achievement: Examining the mediating role of students’ perceived homework quality. Contemporary Educational Psychology 53(2018) 168-180. [SSCI].

[2] Kaya, V. H., & Kaya, E. (2018). Fen başarısını artırmak için ödevler ve kurslar gerekli midir? Anadolu Öğretmen Dergisi, 2(1), 48-62.

2017 yılında yapılan atıflar;

[1] Montalbetti, K. (2017). Dalle evidenze di ricerca alle prospettive per la formazione degli insegnanti: I compiti come spazio di lavoro. Formazione & Insegnamento, 15(3), 93-102. doi: 107346/-fei-XV-03-17_07

Şentürk, C. (2016). Takvim yaşı olarak ilkokul birinci sınıf eğitimine erken başlayan çocuklarda karşılaşılan güçlüklere ilişkin öğretmen görüşleri. Journal of European Education, 6(3), 9-30.
Bu yayına yapılan atıflar:

2018 yılında yapılan atıflar;

[1] Börekçi, D. Y., & Gerçek, M. (2018). “Resilience” kavramının sosyal bilimlerde Türkçe kullanımları bağlamında değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 41-51. doi: 10.5505/pausbed.2018.72473

Şentürk C. & Sağnak, M. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (1), 29-47.
Bu yayına yapılan atıflar:

2018 yılında yapılan atıflar;

[1] Bulunuz, N., Bulunuz, M., Tavşanlı, Ö. F., Orbak, A. Y., & Mulu, Y. (2017). İlkokullarda gürültü kirliliğinin düzeyi, etkileri ve kontrol edilmesine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Education Journal, 26(3), 661-671. doi:10.24106/kefdergi.412246

2017 yılında yapılan atıflar;

[1] Akman, Y. (2017). Sosyal sermaye ve öğretmenlerin okulları ile özdeşleşmeleri ilişkisinde lider-üye etkileşiminin aracılık etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 263-281.

[2] Bulunuz, N., & Bulunuz, M. (2017). Noise pollution in school and evaluation of its control through educational practices. In H. Arslan, C. S. Cuse and M. A. Icbay (Eds.), Research on Education (pp. 320-329). Bialystok, Poland: International Association of Social Science Research.

[3] Bulunuz, N., Bulunuz, M., Orbak, A. Y., Mulu, Y., & Tavşanlı, Ö. F. (2017). An evaluation of primary school students’ views about noise levels in school. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(4), 725-740.

[4] Bulunuz, M., Ovalı, D. E., İri-Çıkrıkçı, A. & Mutlu, E. (2017). Anasınıfında gürültü düzeyi ve kontrol edilmesine yönelik eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi: Eylem araştırması. Eğitim ve Bilim, 42(192), 211-232.

[5] Bulunuz, N., Bulunuz, M. & Kelmendi-Tuncal, J. (2017). Akustik iyileştirme yapılmış bir okulda gürültü düzeyinin değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 637-658.

[6] Köybaşı, F., Beycioğlu, K., Uğurlu, C. T. &  Özer, N. (2017). Müdürlerin okul liderliği davranışları: Öğretimsel destek, ilişki ve açıklık düzeyleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 781-808.

[7] Yalçın, S., Özbaş, M., Uslu, T. & Altun-Yalçın, S. (2017). Views of pre-service teachers on qualifications of academics to provide positive classroom climate. Proceedings Book, Prague: Czech Technical University Press.

2016 yılında yapılan atıflar;

[1] Arabacı, İ. B., Karabatak, S. ve Polat, H. (2016). Ortaöğretim okulu yöneticilerinin dağıtımcı liderlik rollerine ilişkin öğretmen algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1015-1032. [Alan indeksi ISI]

[2] Başoğlu, B. ve Aytaç, K. Y. (2016). Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlerinin liderlik davranışları ve tükenmişlik arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 11(3), 465-478. Doi: http://dx. doi. org/10. 7827/TurkishStudies.9154.

[3] Çoğaltay, N. ve Karadağ, E. (2016). The effect of educational leadership on organizational variables: A meta-analysis study in the sample of Turkey. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 16(2), 603-646. [SSCI]

[4] Diş, O. ve Ayık, A. (2016). Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklimi arasındaki ilişki. Akademik Bakış Dergisi, 58, 499-518.

[5] Hiçyılmaz, Y. ve Fırat, N. Ş. (2016). Cultural leadership behaviors of the primary school principals regarding certain variables. Journal of Human Sciences, 13(2), 2462-2474. Doi:10.14687/jhs.v13i2.3702.

[6] İhtiyaroğlu, N. ve Demirbolat, A. O. (2016). Okul ikliminin öğretmen etkililiği ve öğrenci okul bağlılığı ile ilişkisinin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 2016, 8(4), 255-270. [Alan indeksi H.W. Wilson]

2015 yılında yapılan atıflar;

[1] İşçi, S., Çakmak, E. Ve Karadağ, E. (2015). The Effect of Leadership on Organizational Climate. E. Karadağ (Ed.), Leadership and Organizational Outcomes içinde (s. 123-141). Switzerland: Springer International Publishing. [Uluslar arası kitap]

2014 yılında yapılan atıflar;

[1] Ayık, A. ve Şayir, G. (2014). İlköğretim kurumlarında görevli okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 18(60), 15-30.

Baş, G. & Şentürk, C. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17 (1), 29-62.
Bu yayına yapılan atıflar:

2018 yılında yapılan atıflar;

[1] Akman, Y. (2018). Örgütsel adalet, iş motivasyonu ve öğretmen performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(1), 164-187.

[2] Cansoy, R., & Polatcan, M. (2018). Türkiye’de okullarda örgütsel adalet araştırmaları: Ampirik araştırmalara bir bakış. Turkish Studies, 13(4), 163-184.

[3] Ertürk, R. (2018). Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel kimlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 89-98.

[4] Karaca, E. ve Özmen, A. (2018). Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: Kamu ve özel sektörde karşılaştırmalı bir araştırma. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 7-30.

[5] Yalçınsoy, A. (2018). Examination of the relation between strategic leadership expectations and organizational justice: A research on health sector. International Journal of Human Resource Studies, 8(1), 109-124.

2017 yılında yapılan atıflar;

[1] Çavuş, B., ve Sarpkaya, R. (2017). The relationship between the instructors’ organizational justice perceptions and their hopelessness levels. International Online Journal of Educational Sciences, 9(2), 323-339. [Alan indeksi H.W. Wilson]

[2] Demirdağ, S. (2017). Ücretli öğretmen algılarına göre ilkokul yöneticilerinin örgütsel adalet, örgütsel güven ve yıldırma davranışları arasındaki ilişki.

[3] Ertürk, R. (2017). Öğretmenlerin okul müdürlerinin etik ve otantik liderlik davranışlarına ilişkin algıları ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki. E. Babaoğlan, E. Kıral, A. Çilek ve F. G. Yılmaz (Ed.). Eğitime farklı bakış içinde (ss.124-140) içinde. Ankara: Eyuder Yayınları.

[4] Girgin, S., ve Vatansever-Bayraktar, H. (2017). Öğretmenlerin yöneticiye duydukları örgütsel adalet algısının incelenmesi. Turkish Studies, 12(4), 217-238.

[5] Kanbur, E., Kanbur, A. & Özdemir, B. (2017). Psikolojik dayanıklılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide iş doyumunun aracılık rolü: havacılık sektöründe bir araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 4(2), 127-141.

[6] Koca-Ballı, A. İ. & Üstün, F. (2017). Çalışanların örgütsel güven düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişki: Bir örnek olay çalışması. International Journal of Social And Humanities Sciences (IJSHS), 1(2), 20-38.

[7] Köybaşı, F. ve Uğurlu, C. T. (2017). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 01-14. Doi: 10.17679/inuefd.285527.

[8] Külekçi-Akyavuz, E. (2017). Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30(2), 805-831.

[9] Önder, E. & Tulunay Ateş, Ö. (2017). Öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiler: Türkiye’de yapılmış çalışmaların meta analizi. Turkish Studies, 12(25), 589-608.

[10] Sönmez E. & Cemaloğlu, N. (2017). İlköğretim okulu öğretmenlerinin mesleki imaj algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 2117-2141.

[11] Uçar, A. K. (2017). Kadına yönelik şiddet haberlerinin incelenmesi: Hürriyet ve milliyet örneği. International Journal of Social And Humanities Sciences (IJSHS), 1(1), 9-28.

[12] Vatansever-Bayraktar, H., ve Girgin, S. (2017). Investigation of the relation between trust in the manager and organizational justice. Journal of Education and Practice, 8(8), 208-217.

[13] Yangın, D., ve Elma, C. (2017). The Relationship among Interactional Justice, Manager Trust and Teachers’ Organizational Silence Behavior. Universal Journal of Educational Research, 5(3), 325-333.

2016 yılında yapılan atıflar;

[1] Alkış, H. ve Kılınç, S. (2016). The effect of organizational justice on the manners of organizational citizenship and organizational cynicism: A case study on Malatya, Turkey. International Journal of Economics, Commerce and Management 4(3), 486-508.

[2] Avcı, A. (2016). Investigation of teachers’ perceptions of organizational citizenship behavior and their evaluation in terms of educational administration. Educational Research and Reviews 11(7), 318-327. [Alan indeksi ERIC]

[3] Avcı, A. (2016). Effect of leadership styles of school principals on organizational citizenship behaviors. Educational Research and Reviews 11(11), 1008-1024. [Alan indeksi ERIC]

[4] Avcı, A. (2016). Effect of organizational culture on organizational citizenship behaviors. Journal of Human Sciences, 13(3), 5373-5398. Doi:10.14687/jhs.v13i3.4264.

[5] Hoşgörür, T. Ve Yorulmaz, Y. İ. (2016). Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları güç kaynaklarının öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarına yönelik adalet algılarına etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(2), 375-404.

[6] Kurtulmuş, M. ve Karabıyık, H. (2016). Algılanan örgütsel adaletin öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 459-477.

[7] Öktem, Ş., Kızltan, B. ve Öztoprak, M. (2016). Örgütsel güven ile örgüt ikliminin örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerine etkileri: otel işletmelerinde bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(4), 162-186. Doi: 10.20491/isarder.2016.212.

[8] Önk, M. ve Cemaloğlu N. (2016). Öğretmenlerin damgalama düzeyleri ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki. Journal of Human Sciences 13(1), 1574-1588. Doi:10.14687/ijhs.v13i1.3622.

[9] Özer, N., Dönmez, B. ve Atik, S. (2016). Ortaokul ve lise öğrencilerinin okul müdürüne ve öğretmenlere güven düzeylerinin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40(1), 259-280.

[10] Uğurlu, C. T. ve Demir, A. (2016). Örgütsel vatandaşlık davranışının öncülü olarak okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15(56), 98-119.

[11] Yorulmaz, A. ve Çelik, S. (2016). İlkokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılık, örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 161-193.

2015 yılında yapılan atıflar;

[1] Avcı, A. (2015). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin görüşleri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42,1-16. Doi: 10.15285/ebd.76607.

[2] Avcı, A. (2015). Örgütsel vatandaşlık davranışları: kavramsal gelişimi ve eğitim örgütleri açısından etkileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 12-2(24), 11-26.

[3] Bilgin-Aksu, M., Aksu, T. ve Polat, S. (2015). School administrator self-esteem and its relationship to trust in teachers. Studia paedagogica, 20(4), 33-51. Doi: 10.5817/SP2015-4-3.

[4] Bozkurt, B. (2015). An investigation of the effect of school principals’ spiritual leadership competencies on teachers’ organizational citizenship behaviors. Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, 1(2), 181-200.

[5] Yorulmaz, A. ve Çelik, S. (2016). İlkokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılık, örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 161-193.

[6] Yılmaz, K., Altınkurt, Y. ve Yıldırım, H. (2015). Türkiye’deki öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına cinsiyet, kıdem ve branş değişkenlerinin etkisi: Bir meta analiz çalışması. Eğitim ve Bilim, 40(178), 285-304.

[7] Gören, S. Ç. ve Özdemir, M. (2015). Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Güvene İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 793-801. Doi: 10.17860/efd.00263.

[8] Yüksekbilgili, Z., Çöpoğlu, M. ve Gür, O. (2015). Örgütsel adalet: bir büyükşehir belediyesinde araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 45-53.

[9] Argon, T. (2015). Öğretmen görüşlerine göre ilkokullarda yöneticilerin kayırmacılık davranışları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 233-250.

2014 yılında yapılan atıflar;

[1] Ayık, A., Savaş, M. ve Çelikel, G. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin okul iklimi ve örgütsel güven algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(27), 203-220.

[2] Ayık, A., Yücel, E. ve Savaş, M. (2014). Öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının yordayıcısı olarak okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 233-252.

[3] Çağlayan, E. (2014). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(4), 421-452. Doi: 10.14527/kuey.2014.017.

[4] Eroğlu, Ş. G. (2014). Çalışanların örgütsel adalet algısının örgütsel güven üzerindeki etkileri. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 1(1), 53-66.

[5] Ertaş, H. (2014). The relation between the organizational trust level and organizational justice perceptions of staff in Konya municipality: A theoretical and empirical study. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 8(6), 1709-1714.

[6] Harbalioğlu, M. ve Gültekin, B. İ. (2014). The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: A case study at Kilis 7 Aralik University. International Journal of Advances in Management and Economics, 3(2), 153-164.

[7] Mete, Y. A. ve Serin, H. (2014). Effect of Perceived Organizational Justice and Organizational Trust on Organizational Commitment Behavior. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 265-286. Doi: 10.12973/jesr.2014.42.15.

[8] Özen, H. (2014). Motivasyonel dil teorisi ışığında okul müdürlerinin kullandığı motivasyonel dilin öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına olan etkisi. Turkish Studies, 9(5), 1731-1746. Doi: 10.7827/TurkishStudies.6800.

[9] Özer, N. ve Tül, C. (2014). Öğrenciler için öğretmene güven ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-119.

[10] Polat, S. ve Kazak, E. (2014). Okul yöneticilerinin kayırmacı tutum ve davranışları ile öğretmenlerin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 20(1), 71-92.

[11] Tekingündüz, S., Aydın, M. ve Polat, H. (2014). İş tatmini, örgütsel güven ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiler: Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden bir uygulama. Sayıştay Dergisi, 94, 53-72.

2013 yılında yapılan atıflar;

[1] Akyüz, Ü., Demirkasımoğlu, N. ve Erdoğan, Ç. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütündeki yöneticilerin örgütsel adalet algıları. Eğitim ve Bilim, 38(167), 273-288. [SSCI]

[2] Cüce, H., Güney, S. ve Tayfur, Ö. (2013). Örgütsel adalet algılarının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-30.

[3] Günbayı, İ., Dağlı, E. ve Kalkan, F. (2013). İlköğretim okulu müdürlerinin destekleyici davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(4), 575-602.

[4] Kale, M. (2013). Perceptions of college of education students in Turkey towards organizational justice, trust in administrators, and instructors. Higher Education, 66(5), 521-533. Doi:10.1007/s10734-013-9619-7 [SSCI]

[5] Kılıç, E. D. (2013). Yatılı ilköğretim bölge okullarında çalışan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlıkla ilgili görüşleri (Sinop örneği). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(1), 43-55.

[6] Yıldız, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 289-316.

2012 yılında yapılan atıflar;

[1] Yirik, Ş., Yılmaz, Y., Demirel, O. N., Yılmaz, Y., Akgün, A. ve Kinay, H. (2012). Analysis of the hotel personnel’s conceptions of organizational justice, organizational silence, mobbing, organizational commitment ın terms of demographic variables. 3rd International Symposium on Sustainable Development, May 31-June 01 2012, Sarajevo.

2011 yılında yapılan atıflar;

[1] Oğuz, E. (2011). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile yöneticilerin liderlik stilleri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 45-65.

[2] Oğuz, E. (2011). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ile yöneticilerin liderlik stilleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3), 377-403.

Şentürk, C. (2010). Yapılandırmacı yaklaşım ve 5E öğrenme döngüsü modeli. Eğitime Bakış 6(17), 58-62.
Bu yayına yapılan atıflar:

2018 yılında yapılan atıflar;

[1] Akaydın, B. B. ve Kaya, S. (2018). Sosyal Bilgiler dersinde animasyon içeren ve içermeyen 5E Modeli’nin öğrencilerin başarı ve tutumuna etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 171-179.

2016 yılında yapılan atıflar;

[1] Özcan, K. V., Okan, İ. ve Süren, M. (2016). 5e öğrenme modeline uygun tasarlanan “kanser hastalarında palyatif bakım” stajının değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 25(3), 94-100.

2012 yılında yapılan atıflar;

[1] Bozkurt, O. (2012). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 187-200.

[2] Türkmen, H. ve Ünver, E (2012). Fen eğitiminde hikâyelendirme tekniği. Journal of European Education, 2(1), 9-13.

Şentürk. C. (2009). Eğitimde yeniden yapılanma ve yapılandırmacılık. Eğitişim Online Dergi Sayı 23.
Bu yayına yapılan atıflar:

2016 yılında yapılan atıflar;

[1] Yıldız, Z. (2016). Din öğretiminde mesleki gelişimin anahtarı yansıtıcı düşünme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Ulusal Kitap]

[2] Durmuşçelebi, M. ve Abbak, Y. (2016). Lise öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme kuramını uygulama düzeyleri. Demirel ve S. Dinçer (Ed.) Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı içinde (s. 241-258). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Ulusal Kitap]

2014 yılında yapılan atıflar;

[1] Sebetci, Ö. ve Aksu, G. (2014). Öğrencilerin mantıksal ve analitik düşünme becerilerinin programlama dilleri başarısına etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13(25), 65-83.

2013 yılında yapılan atıflar;

[1] Çolak, O., Yüksel, H., Sunguray, C. ve Gümüş, R. (2013). Uzaktan kontrollü insan makine arayüz uygulamasıyla yeni bir eğitim platformu. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 3(5), 1-5.

2012 yılında yapılan atıflar;

[1] Günal, H. ve Kaya, R. (2012). Tarih öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım uygulamaları hakkındaki görüşleri (Erzurum örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 100-115.

[2] Çepni, S., Ayvacı, H. Ş., & Bakırcı, H. (2012). Veli rehber materyalinin yapılandırmacı yaklaşım içinde fen ve teknoloji öğretimine etkileri üzerine bir ön çalışma. Milli Eğitim, 195, 131-145.

2010 yılında yapılan atıflar;

[1] Akpınar, B. (2010). Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmenin, öğrencinin ve velinin rolü. Eğitime Bakış, 6(16), 16-20.

Şentürk. C. (2009). Öğretmenlik mesleğinde etik. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi Sayı 111, 25-29.
Bu yayına yapılan atıflar:

2017 yılında yapılan atıflar;

[1] Arslan-Namlı, N. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mesleki etik ilkelerine uyma düzeyleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(49), 389-395.

[2] İlhan, M., Güler, N., ve Kinay, İ. (2017). Eğitimsel değerlendirmelerde etik ilkelere bağlılık ölçeği’nin Türkçe uyarlaması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 779-795.

2016 yılında yapılan atıflar;

[1] Aksekili, E., Küsmüş, G. İ. ve Akduman, G. G. (2016). Review of professional ethics understanding of preschool teacher candidates in terms of some variables. Academic Research International, 7(4), 77-94.

2015 yılında yapılan atıflar;

[1] Dağ, N. ve Arslantaş, H. A. (2015). Reasons preventing teachers from acting within the framework of ethical principles. International Journal of Instruction, 8(2), 33-44. Doi: 10.12973/iji.2015.823a.

2014 yılında yapılan atıflar;

[1] Yeşilyurt, E. ve Kılıç, M. E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre öğretmenlerin etik değerlere uyma düzeylerinin değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 60, 471-486.

[2] Ekici, G. (2014). Öğretmenin öğrencilerin akademik başarı ve başarısızlığından sorumluluk algısı konusunda görüşler: Biyoloji öğretmen adayları örneği. İlköğretim Online, 13(4), 1414-1448. Doi: 10.17051/io.2014.76793.

2013 yılında yapılan atıflar;

[1] Erdem, A. R. ve Şimşek, S. (2013). Öğretmenlik meslek etiğinin irdelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 185-203.

2012 yılında yapılan atıflar;

[1] Semerci, Ç., Eliüsük, A., Semerci, N. ve Kartal, S. E. (2012). Öğretmenlik mesleğinin gündemine ilişkin öğretmen görüşleri (Bartın ili örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 22-40.

Tezlere Atıflar
Şentürk, C. (2010). İlköğretim okul müdürlerinin liderlik davranışları ile okul ikliminin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
Bu teze yapılan atıflar:

2017 yılında yapılan atıflar;

[1] Ertem, H. Y. (2017). Velilerin okul iklimi algısı ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 155-173.

[2] Sönmez, E., ve Sezgin, F. (2017). Türkiye’deki okul iklimi çalışmaları üzerine meta analitik bir bakış açısı: Bazı demografik değişkenlerin etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(3), 2017, 453-482.

2016 yılında yapılan atıflar;

[1] Çoğaltay, N. ve Karadağ, E. (2016). The effect of educational leadership on organizational variables: A meta-analysis study in the sample of Turkey. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 16(2), 603-646. [SSCI]

2014 yılında yapılan atıflar;

[1] Akcan, G., Ünsar, A. S. ve Küçükkancabaş, S. (2014). Liderlik davranışlarının çalışanların stres düzeylerine etkisi: Bir alan araştırması. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 27, 51-74.