Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

UZUN, E., YARAR Y., YAZICI A. N., Electron immigration from shallow traps to deep traps by tunnel mechanism on Seydişehir aluminas, Journal of Luminescence 131 (2011) 2625–2629http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2011.06.020

Öztürk E., Özpozan Kalaycioglu N., UZUN, E., Investigation of Luminescence Properties of Eu3+, Dy3+ and Gd3+ Doped MgAl2Si2O8 Red-emitting Phosphors, Journal of the Chinese Chemical Society, J. Chin. Chem. Soc. 2015, 62, 47-51 DOI: 10.1002/jccs.201400294

Öztürk E., Özpozan Kalaycioglu N., UZUN, E., Photo and Thermo-luminescence Properties of Mn4+, Ce4+ and Sm3+ in MgAl2Si2O8 Phosphor, Journal of the Chinese Chemical Society, J. Chin. Chem. Soc. J. Chin. Chem. Soc. 2016, 63, 000-000 DOI: 10.1002/jccs.201400365

UZUN, E., Öztürk E., Özpozan Kalaycioglu N., Karacaoglu E., Thermoluminescence and photoluminescence properties of Mn4+, Pr3+,4+, Nd3+ and Eu3+ in MgAl2Si2O8, Journal of Luminescence 173 (2016) 73–81 DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.12.043

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

UZUN, E., How Much Reliable Fundamental Thermoluminescence Models? A Comparison of the Models and Real Materials, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN)”, 25-29 October, 2014, Antalya, TURKEY Download

UZUN, E., Integration of Thermal Quenching Effect into Numeric Energy Band Model of (α-Al2O3) Alumina, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN)”, 25-29 October, 2014, Antalya, TURKEY Download

KORKMAZ M.E., UZUN, E., AĞAR O., Gross Alpha/Beta Activity Concentrations and Dose Measurement of Soil Samples in Karadağ Mountain in Turkey, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN)”, 25-29 October, 2014, Antalya, TURKEY

UZUN, E., AKGÖZ Z., Karaman İli Toprak Numunelerinin Bazı Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi, International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, 27-29 August 2014, Ankara, TURKEY. Download

UZUN, E.,Isıl Sönümleme Etkisinin Alüminanın Sayısal Enerji Bant Modeline Entegre Edilmesi,International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, 27-29 August 2014, Ankara, TURKEY. Download

UZUN, E., AKGÖZ Z., İkinci Mertebeden Kinetik Parametrelere Sahip Termolüminesans Malzemelerin Modellenmesi, TFD-29 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi 05-08 Eylül 2012, Bodrum, Muğla. Download

UZUN, E., AKGÖZ Z., İlave Doz Yönteminin Sayısal Olarak Modellenmesi, TFD-29 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi 05-08 Eylül 2012, Bodrum, Muğla Download

UZUN, E., YARAR, Y., YAZICI, A. N., 2011, Etkileşimli Çoklu Tuzak Modelinin (IMTS) Bazı Standart Dozimetre Kristallerine Uygulanması ve Tuzak Seviye Parametrelerinin Hesaplanması, TFD-28 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi 06-09 Eylül 2011, Bodrum, Muğla Download

UZUN, E., YARAR, Y., YAZICI, A. N., 2010, Inıtıal Rıse Yöntemi ile Termolüminesans Tuzak Parametrelerinin Hesaplanması, TFD-27 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi 14-17 Eylül 2010, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Download

UZUN, E., YARAR, Y., YAZICI, A. N., 2010, Seydişehir Alüminasının Termolüminesans Tuzak Enerji Seviyelerinin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi, TFD-27 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi 14-17 Eylül 2010, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Download

UZUN, E., YARAR, Y., YAZICI, A. N., 2010, Termolüminesans Dedektörlerde Fading Olayının Tünel Mekanizması ile Açıklanması, TFD-27 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi 14-17 Eylül 2010, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Download

UZUN, E., YARAR, Y., YAZICI, A. N., 2010, Inıtıal Rıse Yönteminin Matematiksel Olarak İncelenmesi, TFD-27 Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi 14-17 Eylül 2010, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Download

UZUN, E, YARAR Y., Alumina as a Thermoluminescence Material, The 6th General International Conference of the Balkan Physical Union (BPU–6) , Beyazit Campus of Istanbul University, Istanbul, Turkey, August 22- 26, 2006. Book of Abstracts P 1116 http://dx.doi.org/10.1063/1.2733546

YARAR Y., UZUN, E, Characterization of Alumina Ceramics and Investigation of Property Changes after Neutron Irradiation, 11th International Conference on Fusion Reactor Materials, December 7-12, 2003 Kyoto International Conference Hall, Japan, Abstracts P 286 Download

UZUN, E, YARAR Y., Investigation of the Property Changes of Alumina Ceramics Exposed to 14 MeV Neutrons, Proceedings of the Fifth General Conference of the Balkan Physical Union BPU-5, Serbian Physical Society, 2003. s.1631-1634. Download

UZUN, E, YARAR Y., Characterization of Alumina Ceramics, First Hellenic-Turkish International Physics Conference, 10-15 September 2001, Bodrum-Turkey, Kos-Greece, Books of Abstracts P.221 Download

YARAR Y., UZUN, E, Investigation of the Neutron Radiation Effect on the Characteristics of Alumina Ceramics, First Hellenic-Turkish International Physics Conference, 10-15 September 2001, Bodrum-Turkey, Kos-Greece, Books of Abstracts P.222 Download

 

Uluslararası/Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

UZUN, E., Discussions on the Numerical Solutions of Schön-Klasens Model: Trapping and Recombination Probability, JCBPS; Section C; Feb 2015 – Apr. 2015, Vol. 5, No. 2; 1819-1833 Download

UZUN, E., AKGÖZ Z., Bazı Termolüminesans Modellerin Sayısal Çözümleri, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Arastırmalar Dergisi 16 (Özel Sayı II): 29-36, 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.18493/kmusekad.42707

UZUN, E, ÖZTÜRK E., YARAR Y., Doz Hızı Ve Radyasyon Cinsinin Bazı Ticari TI Kristalleri Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3), 12-19, 2013. DOI 10.19113/sdufbed.05010

UZUN, Eα-Alüminanın 117°C’deki Işıldama Tepesinin Yalıtılarak Elde Edilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3), 24-27, 2013. DOI: 10.19113/sdufbed.27218

UZUN, E.,  Theoretical Modeling and Numerical Solutions of the Some Standard Thermoluminescence Detector Crystals, Turkish Journal of Physics, Turk. J. Phys., 37, (2013), 304-311. doi:10.3906/z-1211-3

 UZUN, E., Sayısal Işıldama Eğrilerinin İzotermal Bozunum (Isothermal Decay) Yöntemi ile İncelenmesi ve Tuzak Parametrelerinin Hesaplanması, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 25(1) 1‐15, 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.7240/mufbed.v25i1.001

 UZUN, E., Calculation of Cutting Lines of Single-Walled Carbon Nanotubes, C.Ü. Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 33, No. 1 2012 Download

UZUN, E., Etkileşimli Çoklu Tuzak Modelinin Sayısal Olarak Çözümlenmesi ve Gerçek Malzemelere Uygulanması, SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 14. Cilt, 2. Sayı, s.106-115, 2010 DOI: 10.16984/saufbed.58407

UZUN, E., YARAR, Y., Seydişehir Alüminasının Tuzak Enerji Seviyelerinin Modellenmesi, YTÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Sigma 29, s.25-34, 2011 Download

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

UZUN, E, ÖZTÜRK E., YARAR Y., Doz Hızı Ve Radyasyon Cinsinin Bazı Ticari TL Kristalleri Üzerine Etkisi, LUMİDOZ VII, 10-12 Eylül 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA Download

UZUN, E, Karmaşık Bir Işıldama Eğrisindeki Bir Pikin Yalıtılması, LUMİDOZ VII, 10-12 Eylül 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA Download

UZUN, E, YARAR Y., YAZICI A.N., Seydişehir Alüminasında Gözlemlenen Feding Olayının Tünel Mekanizması ile Açıklanması, LUMİDOZ V, 8-9 Ekim 2011, Mersin Üniversitesi, MERSİN Download

UZUN, E, YARAR Y., YAZICI A.N, YAŞAR D., TARTAR A., TÜRER A., Toz Formundaki Seydişehir Alüminası ile Radyasyon Doz Tayini, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla Üniversitesi,  MUĞLA Download

TARTAR A., CENGİZ A., UZUN, E, YAŞAR D., TÜRER A., TAEK Teknik Raporu, Klinik Lineer Hızlandırıcılarda Su Fantomundaki Doz Dağılımlarının Monte Carlo Yöntemi ile Elde Edilmesi, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla Üniversitesi,  MUĞLA Download

UZUN, E, YARAR Y., 14 MeV Enerjili Nötronların Alumina Seramiklerin Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, nbtk2003, VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Bildiri Özetleri, S.78 Download

UZUN, E, YARAR Y., YAZICI A.N., Some Thermoluminescence Properties of Seydişehir Alumina, LUMİDOZ 2, 21-23 Ağustos 2008, Manisa Download

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir